ولی ممکن است باعث تحمیل رنج و هزینه زیادی برای بیمار گردد

یا به اصطلاح اقبال عمومی جامعه وگرایش به سمت داروهای طبیعی و ارگانیک افزایش یافته است.

تعداد بسیار زیادی از روشهای احتمالی برای زخم پای دیابت در حال تکمیل و تکوین می باشند

و همچنین بسیاری ازاین عوامل عفونت زا به داروهای انتی بیوتیکی مقاوم می باشند لذا استفاده از درمانهای غیر انتی بیوتیکی موثر می باشد